அன்பை நான் தேடுகிறேன் Song

அன்பை நான் தேடுகிறேன் Song

இருந்தவரும் இருப்பவரும் என் இயேசுவே