இந்த மந்திரவாதிகளினால்  தங்களது வாழ்கையை தொலைத்தவர்கள் பல்லாயிரம் பேர் .இவர்கள் பணத்துக்காகவும் புகழுக்காகவும் மேலும் பல அற்ப ஆசைகளுக்காக மந்திரம் செய்கின்றனர் .இதோ இரண்டு                  மந்திரவாதிகளின் சாட்சிசரித்திர ஆதரங்களுடன் விளக்கம் தருகின்றார்

Dr. Justin Prabhakaranசரித்திர ஆதரங்களுடன் விளக்கம் தருகின்றார்

Dr. Justin Prabhakaran