இந்தியாவிற்கு வரும் ஆபத்துகள் என்ன?


இந்தியாவுக்கு செபிப்போம் வாருங்கள் இந்தியாவிற்கு வரும் ஆபத்துகள் என்ன தேசத்துக்காக செபிப்பது எப்படி ?

இந்தியாவிற்கு வரும் ஆபத்துகள் என்ன?

இந்தியாவுக்கு செபிப்போம் வாருங்கள் இந்தியாவிற்கு வரும் ஆபத்துகள் என்ன தேசத்துக்காக செபிப்பது எப்படி ?

தீர்கதரிசன செபத்தின் வகைகள்?


செபத்தின் வகைகள் என்ன செப வாழ்க்கையில் ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்ச்சி என்ன ?

தீர்கதரிசன செபத்தின் வகைகள்?

செபத்தின் வகைகள் என்ன செப வாழ்க்கையில் ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்ச்சி என்ன ? 

ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்சி என்ன ?

செபத்தின் வகைகள் என்ன செப வாழ்க்கையில் ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்ச்சி என்ன ? 

ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்சி என்ன ?

செபத்தின் வகைகள் என்ன செப வாழ்க்கையில் ஒரு விசுவாசி எப்படி வளருவது செய்ய வேண்டிய பயற்ச்சி என்ன ? 

உண்மை கடவுள் யார் ?


தீவிர இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து   உண்மை கடவுள் யார் என்ற அடிமனதின் இருந்த கேள்விக்கு ஆழமான தேடல் மூலம்  கண்டு கொண்டவர் அந்த தெய்வத்தின் உதவி மூலம் வாழ்கையின் கடினமான பாதையை கடந்தவர் 

சிறப்பு சந்திப்பு பாடகி கல்பனா

தீவிர இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து   உண்மை கடவுள் யார் என்ற அடிமனதின் இருந்த கேள்விக்கு ஆழமான தேடல் மூலம்  கண்டு கொண்டவர் அந்த தெய்வத்தின் உதவி மூலம் வாழ்கையின் கடினமான பாதையை கடந்தவர் 

REVEALED PROPHECY ON 1st JAN, 2016 - ABOUT AFRICA BY BISHOP JOHN F ARULDOSS

REVEALED PROPHECY ON 1st JAN, 2016 - ABOUT AFRICA BY BISHOP JOHN F ARULDOSS

REVEALED PROPHECY ON 1st JAN, 2016 - PROPHET SADHU SUNDAR SELVARAJ

Confusion and loss of life support terrorism will increase around the world.Bom will be capted even in school students backs. bomb blast  buses  increase  news of such things in  increase. Violence amongs youths increase.in the midst of all this cheats for practicing witchcraft They will say  they have the answer for the problems in the world opportunity and government leaders will see them and go after them Time will delay no longer
Repent !
The Kingdom of Heaven has come near now
Prepare to meet the Lord your God.

கடைசிகாலத்தில் வாழும் தீர்கதரிசிகளின் பணி என்ன ?

கடைசிகாலத்தில் வாழும்  தீர்கதரிசிகளின் பணி என்ன ? வகைகள் என்ன

கடைசிகாலத்தில் வாழும் தீர்கதரிசிகளின் பணி என்ன ?

கடைசிகாலத்தில் வாழும்  தீர்கதரிசிகளின் பணி என்ன ? வகைகள் என்ன 

நான் நட்ட கிளை நீ

நான் நட்ட கிளை நீ நான் உன்னை போசிப்பேன்  பாதுகாப்பேன் தப்புவிப்பேன். உனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கும் தேவன் நானே  

கடைசி கால வாலிபர்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன?

கடைசி கால வாலிபர்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன? கடைசி கால வாலிபர்களின் வேலை என்ன?

உன்னை கண்டுபிடித்து அபிஷேகிக்கிற தேவன்

உன்னை கண்டுபிடித்து அபிஷேகிக்கிற தேவன் ஒவொரு மனிதன் தொடர்பில் வானத்தையும் பூமியயும் படைத்த இயேசுவின் நோக்கம் என்ன ? 

பிதாவின் சித்தம் என்ன? பிசாசின் சித்தம் என்ன?

பிதாவின் சித்தம் என்ன? பிசாசின் சித்தம் என்ன? இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு பிசாசின் சித்த  இருந்து விடுதலை அடைந்து பிதாவின் சித்தம் செய்வது எப்படி ?

கர்த்தரின் பாரம் இஸ்ரேல் 2014 MAY 23 பாகம் 2

கர்த்தரின் பாரம் இஸ்ரேல் 2014 MAY 23 பாகம் 2 

கர்த்தரின் பாரம் இஸ்ரேல் 2014 MAY 23 பாகம் 1

கர்த்தரின் பாரம் இஸ்ரேல் 2014 MAY 23 பாகம் 1

Angel டிவியின் நேரலை புதுவருட தீர்கதரிசன செய்தி 2016

Angel  டிவியின் நேரலை புதுவருட தீர்கதரிசன செய்தி 

பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள்


பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள் காரணம் என்ன ? 

பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள்

பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள் காரணம் என்ன ? 

பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிரான யேசபேல் ஆவி


பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிரான யேசபேல் ஆவி

பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிரான யேசபேல் ஆவி

பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிரான யேசபேல் ஆவி