பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள்

பெண்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மிகுந்த முக்கியமாணவர்கள் காரணம் என்ன ?