கடைசி கால வாலிபர்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன?

கடைசி கால வாலிபர்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன? கடைசி கால வாலிபர்களின் வேலை என்ன?