தமிழனின் யுகமே !!!!!!!!!!!!!!

முற்பகல் 6:16 0 Comments

அணு விஞ்ஞானத்துக்கு அப்துல்கலாம்
இசைக்கு இசைப்புயல் ரகுமான்
வேதான்களுக்கு வேதாந்திரி
வீ ரத்துக்கு பிரபாகரன்
இவ்யுகம்  தமிழனின் யுகமே ...........

தமிழனின் யுகமே !!!!!!!!!!!!!!

முற்பகல் 6:16 1 Comments

அணு விஞ்ஞானத்துக்கு அப்துல்கலாம்
இசைக்கு இசைப்புயல் ரகுமான்
வேதான்களுக்கு வேதாந்திரி
வீ ரத்துக்கு பிரபாகரன்
இவ்யுகம்  தமிழனின் யுகமே ...........

உறவு

முற்பகல் 5:59 0 Comments
relashoinship

பழக்கத்தினால் வருவது நட்பு 
பிறப்பில் வருவது உறவு
உறவு  என்பது  உன்தெரிவல்ல
நட்பு என்பது உன்தெரிவே

உறவு

முற்பகல் 5:59 3 Comments
relashoinship

பழக்கத்தினால் வருவது நட்பு 
பிறப்பில் வருவது உறவு
உறவு  என்பது  உன்தெரிவல்ல
நட்பு என்பது உன்தெரிவே

SemMozhi |Tamil Anthem |AR.Rahman | [HD]

முற்பகல் 3:19 0 Comments

SemMozhi |Tamil Anthem |AR.Rahman | [HD]

முற்பகல் 3:19 0 Comments

mobile phone

பிற்பகல் 1:21 0 Comments

mobile phone

பிற்பகல் 1:21 3 Comments

how to born world Vethathiri Model of Universe

பிற்பகல் 1:11 0 Comments

how to born world Vethathiri Model of Universe

பிற்பகல் 1:11 0 Comments

apdul kalam

பிற்பகல் 1:00 0 Comments

apdul kalam

பிற்பகல் 1:00 0 Comments

Karumaiya thuimai கருமைய தூய்மை 1/3

பிற்பகல் 12:38 0 Comments

Karumaiya thuimai கருமைய தூய்மை 1/3

பிற்பகல் 12:38 1 Comments

அம்மா

பிற்பகல் 12:46 0 Comments
                     அம்மா அன்பின் தெய்வம்
                     மனிதனை உருவாகும் தாய்
                     பாலுட்டி தாலட்டும் தாய்
                     பாசத்தை ஊட்டும் தாய்

அம்மா

பிற்பகல் 12:46 1 Comments
                     அம்மா அன்பின் தெய்வம்
                     மனிதனை உருவாகும் தாய்
                     பாலுட்டி தாலட்டும் தாய்
                     பாசத்தை ஊட்டும் தாய்

உணர்ச்சி

பிற்பகல் 12:23 0 Comments
உணர்ச்சி அறிவை வெல்வது இயல்பு
அறிவு உணர்ச்சியை  வெல்வது உயர்வு

உணர்ச்சி

பிற்பகல் 12:23 3 Comments
உணர்ச்சி அறிவை வெல்வது இயல்பு
அறிவு உணர்ச்சியை  வெல்வது உயர்வு