உணர்ச்சி

உணர்ச்சி அறிவை வெல்வது இயல்பு
அறிவு உணர்ச்சியை  வெல்வது உயர்வு