உன்னை பற்றி அக்கறையுள்ள கடவுள் கிறிஸ்து

நண்பனே  உனக்காகப் பரிதாபப்படவும், உனக்காக இரக்கப்படவும்,உன்னை பற்றி அக்கறையுள்ள கடவுள் கிறிஸ்து  ஏன் உனக்காக தனது   உயிரையே  உனக்காகக் கொடுத்த ஜேசு சாமி என்ற ஒருவர் இருக்கிறார்


உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை.