தமிழரை ஆட்டிபடைக்கும் சாபம் என்ன ???

தமிழரை ஆட்டிபடைக்கும்  சாபம்