இயேசு ஒரு புரட்சியாளரா, போதகரா 04

இயேசு ஒரு புரட்சியாளரா,  போதகரா அனல் பறக்கும் விவாதம்