சாத்தான் ஏன் மனிதனை தீவிரமாக கொல்கிறான்கருத்துரையிடுக