சாபம் என ஒன்று உண்டா?

சாபம் என ஒன்று உண்டா? 
கருத்துரையிடுக