பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி ஆனது எப்படி ?

கட்சி ஆரமப்பித்து ஒரு வருடத்துக்குள் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி ஆனது எப்படி ?