இன்பம்

இறப்புக்கும் பிறப்புக்கும் இடையே
இன்பமும் துன்பமும் இரண்டறகலந்தது வாழ்கை