ஒன்றின் தோல்வி


ஒன்றின் தோல்வி மற்றொன்றின்  வெற்றி
 ஒன்றின் அழிவு  மற்றொன்றி ஆக்கம் !!!!!
ஒன்றின் ஒடுக்கம் மற்றொன்றின் தோற்றம்!!!!
இந்த அழிவு இந்த ஆக்கம் என்பனவற்றிலிருந்தே
மனிதனுடைய எண்ணம் , அவனுடைய சக்தி செயல்
எல்லாம்  வளர்ச்சியடைந்து  வருகின்றன ..........