ஜேசு சாமி என்ற ஒருவர் இருக்கிறார்?


தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்