இறுதி காலத்தில் சீனாவின் பங்கு என்ன ????அதன் முத்துமாலை திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன ? இதனால் இலங்கைக்கு வரும் பாதிப்புகள் என்ன ?