உலகின் பல இடங்களில் கடுமையான நில நடுக்கம்

சீனா மற்றும் உலகின் பல இடங்களில் கடுமையான நில நடுக்கம் உண்டாகும்