இந்து மதத்தின் காவலர்கள் மறுக்க முடியுமா???

தேவதாசி என்னும் விபசார முறையை இந்தியாவில் இருந்து அழித்தவர்கள் யார் ???