ஈழதமிழர் நீதி எப்படி புரட்டபடுகிறது ?

ஈழதமிழர் நீதி எப்படி புரட்டபடுகிறது இதன்  பின்னணியில் கொள்ளை இலாபம் பெறுபவர் யார் ?