கூடார பண்டிகையின் இரகசியம் என்ன ?

கூடார பண்டிகையின் இரகசியம் என்ன ?