தமிழன்டா இவன் தமிழன்டா

தமிழன்டா இவன் தமிழன்டா
இதில் பண்டைய தமிழின் சிறப்பையும், தமிழ் அரசர்களின் திறமையையும் மற்றும் தமிழ் பழைய தலைவர்களை பற்றிய ஒரு நவீன பாடல் பாருங்கள்