ஆங்கிலம் உருவானது எப்படி ?

தமிழா தமிழ் பேசு 
கருத்துரையிடுக