ஒரு செய்தியை கேட்டவுடன் நீ என்ன செய்கிறாய்?

ஒரு செய்தியை கேட்டவுடன் நீ என்ன செய்கிறாய்?