இப்போது என்னாலும் அழகாக ஆங்கிலம் பேச முடியுமுங்கோ!

எதைப்பற்றி  எழுதுவது  என  யோசித்துக்  கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது எனது கணணியை திறந்தேன்.
அழகான தோற்றத்தில்   உங்களது பேசும் உருவத்தை உருவாக்குங்கள் என்ற விளம்பரத்தைப் பார்த்தேன். சரி என்னதான் இருக்கிறது என    முயற்சித்துப் பார்த்தேன்.