என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம.