உங்கள் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும்

உங்கள் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும்