சொன்தை செய்வார் செய்வதை சொல்வார்

சொன்தை செய்வார் செய்வதை சொல்வார் 
கருத்துரையிடுக