சொந்தம் என்று சொல்லி கொள்ள உம்மைவிட யாரும் இல்லை

சொந்தம் என்று சொல்லி கொள்ள உம்மைவிட யாரும் இல்லை
சொத்து என்று அள்ளி கொள்ள உம்மையன்றி  வேறு இல்லை