சாத்தனின் தொழில் என்ன ?

சாத்தனின் தொழில் என்ன ? அவனின் குற்றபடுத்தும் தந்திரம் என்ன ?