தேவனை எப்படி ஆராதிப்பது ?

தேவனை எப்படி ஆராதிப்பது? ஏன்  ஆராதிக்க வேண்டும்