மாற்றங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது

மாற்றங்கள் தீர்மானிக்கபட்டுவிட்டது