பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காக்கிற கர்த்தர்

பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காக்கிற கர்த்தர்