நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு

நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு