கள்ள உபதேசங்கள் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியது

கள்ள உபதேசங்கள் எப்படி சபைக்குள் நுழை கிறது அதன் வகைகள் எவை  ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கட்டாயம்  பார்க்க வேண்டியது  To skip to message 1:23:40
Opening Prayer 03:28
Praise and worship 15:00
Prayer session 55:48
Offering song 2:26:05
Closing prayer 2:28:57