சிந்தையை குறிவைக்கும் சாத்தான்

சிந்தையை குறிவைக்கும் சாத்தான்
To skip to message 1:32:15 
Opening Prayer 02:26 
Praise and worship 14:17 
Prayer Session 56:07
Child Dedication 2:19:57 
Announcements 2:22:58
Offering song 2:24:39 
Final Blessing 2:28:51