காரணம் இல்லா காயங்கள் ஏன் ?

காரணம் இல்லா காயங்கள் ஏன் ?