கடைசி நாட்களில் பெண்களின் பங்கு என்ன?

கடைசி நாட்களில் பெண்களின் பங்கு என்ன?