பாவத்தை விட்டுவிட முடியவில்லையா?

பாவத்தை விட்டுவிட முடியவில்லையா?