அதுக்கு இத்தனை கடினமா ???

 மனித வாழ்க்கை எத்தனை எதிர்பார்ப்புக்கள்  நிறைந்து என்பதை  நகைச்சுவை உடன்  குறும்படம் ஒரு யட்டிக்காகவா??