நம் கணணியின் இணையவேகம் என்பதை கண்டறிய உதவும் தளங்கள்

 நம் கணணியின் இணையவேகம் என்பதை கண்டறிய உதவும் தளங்கள்  

1. Speed Test: கணணியின் இணைய வேகத்தை அறிய உலகில் எல்லோராலும் அதிகம் உபயோகப்படுத்தப்படும் இணையதளம் இது மற்றும் நமக்கு கிடைத்த முடிவை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் வசதி உள்ளது.

2. Bandwidth Place: இந்த தளத்தில் தரவிறக்க வேகம், பதிவேற்ற வேகம் என்று தனித்தனியாக அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த தளமும் அதிகம் உபயோகப்படுத்தப்படும் இணையதளமாகும்.
3. Mcafee Speed Test: பிரபல ஆண்டி வைரஸ் நிறுவனமான Mcafee நிறுவனத்தின் வெளியீடாகும். இந்த தளத்திலும் நம் கணணியின் இணைய வேகத்தை சுலபமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.


4. Auditmypc Internet Speed Test: இந்த தளத்தில் இணைய வேகம் மட்டுமின்றி இணைய வேகத்தை அதிகரிக்க என்னென்ன செய்யலாம் என்ற அறிவுரைகளும் உள்ளன.