உலகின் பல பாகங்களிலும் பெண் கள் மீதான வன்முறை ஏன்?பெண்கள் அவமதிக்கபடுவதும் ஏன்?