வல்லவனின் தேவன் என்னோடு என்றும் என்றும் என்னோடு song tamoul et françaisவல்லவனின் தேவன் என்னோடு 
என்றும் என்றும் என்னோடு 
வல்ல செயல்கள் செய்கின்றார் 
உலகத்தின் ராஜா (2)
நன்மைகள் நன்மைகள் செய்கின்றார் 
ராஜாதி ராஜா இயேசு ராஜா விரைவில் விரைவில்வந்திடுவார்


Jésus est tout puissant 


Il fait des miracles Mon dieu est à moi Il est là Il est là Roi des Nations Roi du ciel 


Roi des Nations Roi du ciel

தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்