வட கொரியா ஆயுத போராடம்

வட கொரியா ஆயுத போராடம் ஏவுகணை  மூலம் நடக்க போகின்றது.சீனா இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்