நான் பாடும் தெய்வம் ஒரே மெய் தெய்வம்


நான் பாடும் தெய்வம் ஒரே மெய் தெய்வம் என்ற கருத்தில் வரும் பிரெஞ்சு எபிரேய மொழி பாடல்