ஞாபக சக்தியை அதிகரிப்பது எப்படி

ஞாபக சக்தியை அதிகரிப்பது எப்படி ? தேர்வுக்கு தயாராவது எப்படி ?