கேளு இஸ்ரேலே கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே song

கேளு இஸ்ரேலே கேளு இஸ்ரேலே  நம்  கடவுள் ஒருவரே   நம்  கடவுள்  ஒருவரே  song தமிழ் பிரெஞ்சு எபிரேயம் யூதர்களின்  பிரபலமான பாடல்
Sh'ma Israel Adonai eloheinu adonai echad