உன் அபிஷேகம் பூமியை ஆளும்

உன் அபிஷேகம் பூமியை ஆளும்