இன்றும் என்றும் காக்கின்றார்

வல்லவனின் தேவன் என்னோடு 
என்றும் என்றும் என்னோடு 
வல்ல செயல்கள் செய்கின்றார் 
உலகத்தின் ராஜா (2)
நன்மைகள் நன்மைகள் செய்கின்றார் 
இன்றும் என்றும் காக்கின்றார் 
ராஜாதி ராஜா இயேசு ராஜா விரைவில் விரைவில்
வந்திடுவார்

Jésus est tout puissant 

Il fait des miracles 

Mon dieu est à moi 

Il est là 

Il est là 

Roi des Nations Roi du ciel 

Roi des Nations Roi du ciel