வாழ்க்கை *****


இடுக்கண் வரும்போது
இடிதாங்கி நீயானால் 
வாழ்க்கை இன்பமயமாகும்